Organizing committee

Organizing committee

Chairs: Sue Ahn, USA, Christine Buisson, FR, Danjue Chen, USA,
 
Members:
 • Costas Antoniou, DE
 • Winnie Daamen, NL
 • Vikash Gayah, USA
 • Eric Gonzales, USA
 • Ilgin Guler, USA
 • Wei Long Jin, USA,
 • Mehdi Keyvan Ekbatani, NZ
 • Daiheng Ni, USA
 • Vincenzo Punzo, IT
 • Peter Wagner, DE
 • Haizhong Wang, USA
 • Zuduo Zheng, AUS

 

Online user: 1